สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
 
  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
      กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
35 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-216-2848, 02-215-1515#1023,1110 
โทรสาร FAX : 02-216-2848

ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ :ผู้ ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ให้สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://job.otp.go.th ( ขยายกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ )
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ :ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว 
( ขยายกำหนดการชำระค่าสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ )
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ :ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน ๔๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมสอบ ๔๐๐ บาท   
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท 
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6. คำถาม :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ :สามารถ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้ารับการเลือกสรร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เมื่อสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ ที่เว็บไซต์ http://job.otp.go.th/  หัวข้อ "พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ"
7. คำถาม :ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการสอบเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ผ่านเว็บไซต์ http://job.otp.go.th/ 
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที โทรศัพท์: 02-216-2848, 02-215-1515  ต่อภายใน 1023,1110  
ในวันและเวลาราชการ 
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.